Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD)

Rondom verduurzaming wordt met een groot aantal termen gestrooid, soms zie je door de bomen het bos niet meer. In onze Blogs zullen we aandacht besteden aan die termen en proberen de betekenis nader toe te lichten. Deze keer betreft het de CSDDD. De wat? De Corporate Sustainability Due Dilligence Directive.

Achtergrond 

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid van ondernemingen aangenomen. Deze richtlijn heeft tot doel duurzaam en verantwoord ondernemingsgedrag te bevorderen en mensenrechten- en milieuoverwegingen te verankeren in de bedrijfsvoering en corporate governance van ondernemingen.

 

Waar komt die vraag vandaan?

Uit een openbare raadpleging. Een breed scala van belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, EU-burgers, bedrijven en bedrijfsverenigingen, pleitten voor verplichte zorgvuldigheidsregels. 70 % van de bedrijven die op de openbare raadpleging hebben gereageerd, gaf een duidelijk signaal af:

Er is behoefte aan EU-maatregelen op het gebied van passende zorgvuldigheid op het gebied van duurzaamheid van ondernemingen.

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat bedrijven de negatieve gevolgen van hun acties aanpakken, ook in hun waardeketens binnen en buiten Europa. Het voorstel zal ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd. Na goedkeuring hebben de lidstaten twee jaar de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten en de desbetreffende teksten aan de Commissie mee te delen.

 

Voor wie is de wetgeving van toepassing?

Deze wetgeving geldt voor grote bedrijven (minimaal 250+ werknemers en 40 mio omzet). Echter, door ketenverantwoordelijkheid neer te leggen bij deze grotere bedrijven zullen ook MKB bedrijven die toeleverancier zijn van deze grotere bedrijven geconfronteerd worden met deze wet.

Bedrijven spelen een sleutelrol bij het creëren van een duurzame en eerlijke economie en samenleving. Een derde van de bedrijven erkent de noodzaak om op te treden en maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van hun acties voor de mensenrechten of het milieu aan te pakken, maar de vooruitgang verloopt traag en ongelijkmatig. De toenemende complexiteit en wereldwijde aard van supply chains maakt het voor bedrijven een uitdaging om betrouwbare informatie te krijgen over de activiteiten van leveranciers. Deze nieuwe wetgeving moet hierin verbetering brengen.

Andere blogs bekijken?